Leergemeenschap

DE KOMENDE JAREN BOUWEN WE EEN ACADEMIE VOOR DOORSTARTKWALIFICATIES. WIE DURFT?

De komende jaren gaat Pluspunt bouwen aan een actieacademie voor Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een combinatie van problemen die willen werken aan ‘doorstartkwalificaties’. Onze deelnemers hebben er vaak al heel ‘bewogen’ leven opzitten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je je hele verdere leven náást de arbeidsmarkt en náást de samenleving hoeft blijven te staan. Bij ons krijgt iedereen een eerlijke kans.

Waarom een ABC academie?

Zonder het juiste papiertje ben je nergens‘, hoor je vaak. Maar wat als je een groot gat in je CV hebt en flink wat problemen hebt, waardoor je niet kunt voldoen aan de eisen van een betaalde baan? Ben je dan je leven lang ‘afgeschreven’? Sommigen denken van wel. Onnodig, vinden wij. Iedereen heeft kwaliteiten en iedereen heeft recht om die kwaliteiten te ontwikkelen.

Zorgen én leven

Rotterdam telt bijna veertigduizend mensen met een bijstandsuitkering. Er zitten flinke verschillen in hun kansen op de arbeidsmarkt. Een klein gedeelte kan na een werkstage of proefplaatsing vrijwel direct bij een bedrijf aan de slag. Daartegenover staat een grote groep die geen reëel perspectief heeft op betaald werk. Voor deze groep zet Rotterdam vooral in op vrijwilligerswerk of een andere tegenprestatie. Bij Pluspunt zijn dat vooral deelnemers met een WMO indicatie dagbesteding – in combinatie met een woon-zorg-arrangement bij een lokale zorgaanbieder.

Werken én leren

Er is ook een tussengroep, de doelgroep prematching. Zij kunnen op termijn wel aan het werk, maar kunnen door uiteenlopende problemen niet direct instromen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die nauwelijks werkervaring hebben of kampen met een taalachterstand. Deze groep kan in Rotterdam op verschillende manieren ondersteuning krijgen, zoals een werkervaringsplek of bijscholing. De begeleiding wordt niet alleen verzorgd door de gemeente: ook sociale ondernemers, uitzendbureaus en re-integratiebedrijven werken hieraan mee. Voor deze groep wil Pluspunt de komende jaren iets extra’s betekenen. Enerzijds omdat we zien dat ca. 10% van onze deelnemersgroep jaarlijks een traject richting (betaald) werk inzet – terwijl uit eigen ervaring blijkt dat een meerderheid na een korte periode na hun uitstroom terugkeert bij Pluspunt. De stap van ‘dagbesteding naar werk’ is voor hen vaak te groot. Een tussenstap is noodzakelijk – o.a. in de vorm van een combinatie van ondersteuning én ontwikkeling.

Pluspunt voor ondersteuning én ontwikkeling

Met de ABC academie willen wij investeren in de kansen van Rotterdammers die naast een langdurig behoefte aan (WMO) ondersteuning ook een ontwikkelbehoefte en -potentie heeft om stappen te maken op de participatie- en werkladder (Werk & Inkomen).

Onze eigen zorg – en participatieladder bestaat op dit moment uit drie treden (in oplopende graad van zelfvertrouwen en maatschappelijke participatie):

 1. sociaal traject
 2. educatief traject
 3. arbeidsmatig traject

Onze eigen participatie- en werkladder bestaat op dit moment uit drie treden (in oplopende graad van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en verdiencapaciteit):

 1. beschermde werkplaats (in werkplaatsen op onze eigen locaties);
 2. maatschappelijke werkplaats (bij maatschappelijke partners zoals Voedseltuin en Rotterdamse Munt);
 3. werkplaats van een maatschappelijk verantwoorde ondernemer .

Bouwsteen 1: gehoord, gezien, gewaardeerd

Aan de basis van onze benadering staat de visie dat iedereen kwaliteiten heeft. Bij Pluspunt werken mensen aan een beter leven voor henzelf én de samenleving. Met creatieve activiteiten (Pluskunst), ambachtelijke producten (Werkplaatsen) en hand- & spandiensten (Kluspunt) proberen wij een stem te geven aan mensen die aan de zijkant van de samenleving zijn komen te staan. De basis van onze begeleiding is het (op)bouwen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie.

Bouwsteen 2: erkenning van verworven competenties

Al 15 jaar werkt Pluspunt aan het vergroten van kansen op een beter leven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn we voor honderden mensen een pluspunt geweest – zowel voor onze deelnemers als voor buurtbewoners die gebruik maken onze onze diensten. Een mooi voorbeeld daarvan vormen onze fietsenwerkplaatsen, waar wekelijks tientallen buurtbewoners gebruik van maken. De verbinding tussen het aanbod van onze deelnemers en de vragen van buurtbewoners zien wij als één van onze succesfactoren. Goed voor onze deelnemers, goed voor de samenleving. Eén van onze ambities is om de competenties die onze deelnemers daarbij ontwikkelen ook voor anderen voor het voetlicht te brengen. De komende jaren zullen wij daarom investeren in het erkennen van verworven competenties.

Bouwsteen 3: werken aan doorstartkwalificaties

Veel van onze deelnemers hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een flink gat in hun CV. In de meeste gevallen als gevolg van een combinatie van problemen – waaronder sociale, psychische, financiële, huisvestings- en verslavingsproblemen. Met hulp van vakvrijwilligers en sociale, creatieve en andere professionals zetten we in de ontwikkeling van doorstartkwalificaties; in sociale, educatieve en arbeidsmatige vaardigheden die nodig zijn voor een beter leven. We investeren op dit terrein de komende jaren voor onze deelnemers onder andere in:

 • het formuleren van individuele leerdoelen met deelnemers die dat willen en kunnen, in samenwerking met onze trajectbegeleiders;
 • het organiseren van sociale, educatieve en arbeidsmatige activiteiten die aansluiten op de individuele leerdoelen, in samenwerking met onze werkplaatsbegeleiders;
 • het bieden van een veilige, stimulerende en warme thuisplek op onze centrale locaties, waar onze deelnemers altijd op kunnen terugvallen;
 • getuigschriften voor in-de-werkplaats-verworven-competenties;
 • ontwikkeling en uitgifte van praktijk-certificaten doorstart-kwalificaties die verworven zijn in één van onze leerwerktrajecten, in samenwerking met onderwijsprofessionals;
 • maatschappelijke leerwerktrajecten in M4H op weg naar een hogere trede op de participatie- en werkladder, in samenwerking met sociale, creatieve en andere professionals bij maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

Aan de slag!